Ysgol y Mor

"Mae pobl yn amddiffyn yr hyn a garant, ond carant yn unig yr hyn sy'n hysbys iddynt" - Jacques Cousteau

CROESO I'R YSTAFELL DDOSBARTH ORAU AR Y DDAEAR!

Trwy gyfuno archwiliad dan arweiniad disgyblion gydag addysgwyr go iawn a diogelwch amgylcheddol gyda chwarae pwrpasol, mae Ysgol y Môr yn dyfnhau cysylltiadau pobl ifanc â’n hamgylcheddau’r môr ac yn gadael iddynt ddysgu sut i’w diogelu nhw yn eu ffyrdd unigryw eu hunain!

Bob tymor yr haf byddwn yn cyflwyno Ysgol y Môr mewn detholiad o draethau ledled Cymru a Lloegr. Mae gennym le i 40 ysgol a 1200 o fyfyrwyr i ymweld bob blwyddyn, felly anfonwch neges atom i education@sas.org.uk i gael eich ystyried ar gyfer 2020.

Darllenwch fwy i ddysgu mwy am Ysgol y Môr ac i fynd ag ychydig o syniadau ‘actifydd y môr’ gyda chi i’r traeth yr haf hwn!

MAE YSGOL Y MÔR YN…

Mae Ysgol y Môr yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr o bob oed archwilio, ymchwilio, amddiffyn a MWYNHAU eu traethau. Wrth eu grymuso i gydnabod y bygythiadau sy’n wynebu EIN moroedd ac ymateb iddynt yn eu ffyrdd eu hunain.

O fioleg ryngweithiol yn y cynefinoedd arfordirol a’r ecosystemau bychain (a gyflwynir ar ffurf 3D anhygoel mewn pyllau cerrig a thraethlinau) i’r gwersi dinasyddiaeth syml, ond hanfodol ynghylch gwaith caled a chydweithredu mewn ymgyrchoedd glanhau traethau gwirfoddol, ein traethau’n llythrennol yw’r ystafell ddosbarth orau ar y ddaear.

CYSYLLTIADAU Â’R CWRICWLWM

Mae ein traethau a moroedd yn darparu llu o wersi gwych, go iawn y gellir eu hadlewyrchu yn y cwricwlwm cenedlaethol a’u cysylltu ag ef.

Mae Ysgol y Môr wedi cael ei dylunio i gysylltu â’r pynciau cwricwlwm allweddol ar gyfer CA1 – 3. Mae’r cyfle i gysylltu profiad Ysgol y Môr ag amcanion dosbarth addysg brif ffrwd yn rymus.Venn Diagram

 

“Does dim geiriau i ddweud y fath argraff dda a wnaeth y sefydliad arnaf, yr adnoddau a’r ymdrech yr oeddech chi i gyd yn ei wneud! Roeddech chi’n wych yn darllen anghenion y plant ac yn gwneud i’r sesiwn weithio o’u hamgylch. Cawsom ni i gyd amser arbennig ac fe ddysgom lawer!

Mae eich pecyn athrawon yn wych i’w ddefnyddio ac rwy’n ei ddefnyddio i gynllunio gwersi i ddyfnhau a mewnosod dysg y plant o’r sesiwn”Emeline Goodall, Athrawes, Ysgol Veryan

Ocean School Ogmore

BETH SY'N DIGWYDD YN YSGOL Y MÔR?

O’r foment y bydd myfyrwyr yn cyrraedd ac yn trochi eu traed yn y môr yn ystod ein ‘moment ymwybyddiaeth ofalgar’ i’w seremoni graddio fel ‘Actifyddion y Môr’ swyddogol, nod cynradd Ysgol y Môr yw eu helpu nhw i sylweddoli bod ganddynt y grym a’r potensial i ysgogi newid mawr, yn eu ffyrdd eu hunain!

Mae’r penodau ‘cysyniadau craidd’ canlynol yn adrodd stori sesiwn yn Ysgol y Môr.

ARCHWILIO A DEALL

Chi biau’r môr hwn!

CROESO I YSGOL Y MÔR – Tynnwch eich esgidiau a’ch sanau, a thorchwch waelodion eich trowsus. Yn gyntaf oll, mae’n amser i ni deimlo’r tywod a’r môr rhwng ein bysedd traed wrth i’r myfyrwyr archwilio eu ‘hystafell ddosbarth y môr’

CYFLWYNIAD GRYMUSO DISGYBLION – Ymgysylltu, Cythruddo, GRYMUSO! O lygredd plastig i argyfwng hinsawdd, rydym yn trafod pam fod Ysgol y Môr mor bwysig ac yn herio myfyrwyr i sicrhau bod ganddynt y dystiolaeth, gwybodaeth ac ysbrydoliaeth y bydd eu hangen arnynt i fod yn Actifyddion y Môr effeithiol!

YMCHWILIO A GWEITHREDU

Pŵer Gwyddoniaeth gan Ddinasyddion!

GLANHAU TRAETHAUGweithredu ymarferol. Amser i drechu’r broblem yn uniongyrchol. Gyda’r gêr i gyd ar gyfer glanhau traethau o fenig i fwcedi, bydd myfyrwyr yn cydweithio i gasglu cymaint o lygredd plastig (h.y. tystiolaeth!) ag y gallent.

AROLYGU PLASTIG Y MÔRDeall a thystio’r broblem! Bydd myfyrwyr yn mynd i’n Labordy y Môr lle byddant yn gweithio mewn timau ymchwil i gategoreiddio, dadansoddi ac adrodd ar y mathau a’r nifer o lygredd plastig y môr y maent yn eu canfod.

Beach Clean Box

CYSYLLTU A PHARCHU

Archwilio ein cynefinoedd ac ecosystemau!

HER Y GADWYN FWYD Archwilio ecosystemau morol drwy chwarae swnllyd. Bydd pawb yn dechrau symud unwaith eto gyda’n gêm ryngweithiol fawr, lle bydd myfyrwyr yn herio ei gilydd i ornestau CARREG – PAPUR – SISWRN ar thema bywyd y môr i archwilio sut mae ein cadwyni bwyd morol yn gweithio.

ANTUR GYNEFINOEDDCydnabod effaith bodau dynol ar gynefinoedd morol. O byllau cerrig i afonydd, byddwn yn mynd ar antur lle bydd myfyrwyr yn cysylltu’r hyn yr ydym wedi ei ddysgu am y bygythiadau i iechyd ein moroedd gyda’r planhigion a’r anifeiliaid sydd wedi ymgartrefu yn yr amgylchedd deinamig hwn.Magnifying glass

AMDDIFFYN A MYNEGI

Ni yw #CENHEDLAETHYMÔR!

LLAIS Y MÔR – Bydd myfyrwyr nawr yn gweithio gyda’i gilydd i greu eu gweithiau celf eu hunain fel protest i gael pobl i amddiffyn y môr. Cyfleu ffeithiau, teimladau a negeseuon ynghylch amddiffyn y môr. Gan ddefnyddio eu gweithiau celf fel arf gweledol, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i fod o dan y fflach, er mwyn cyfleu eu teimladau, canfyddiadau a syniadau ar gyfer newid yn eu ffyrdd eu hunain.

SEREMONI RADDIO AMDDIFFYNWYR Y MÔR – Nid ydym byth yn gofyn i fyfyrwyr gymryd camau nad oes ganddynt bwrpas yn y byd go iawn, felly mae angen i ni ddal eu holl dystiolaeth amddiffyn y môr. Yna mae’n amser dathlu gyda seremoni raddio swnllyd ‘Actifyddion y Môr’!

OceanSchool-Logo

 

NODIADAU ATHRAWON!

Mae pob ‘pennod’ neu gysyniad craidd Ysgol y Môr yn cysylltu ag amcanion dysgu unigol sy’n sail i’r llwybr dysgu ar gyfer darparu. Mae’r amcanion yn addas a hyblyg i Gamau Allweddol 1-3 ac wedi’u cysylltu â’r cwricwlwm cenedlaethol (o Saesneg i ddinasyddiaeth a Thechnoleg Dylunio i’r celfyddydau mynegiannol) pe hoffech eu defnyddio nhw i gysylltu Ysgol y Môr ymhellach â phrosiect penodol yn yr ysgol.

“Os yw addysg am ein harbed ni, rhaid iddi fod yn addysg o fath arall”Satish Kumar

ADNODDAU YSGOL Y MÔR

Mae pob un o’n timau cyflwyno addysg arbennig yn derbyn llawlyfr hwyluswyr Ysgol y Môr, i’w hysbrydoli a’u harfogi nhw i deimlo’n gyfforddus a hyderus wrth ddarparu sesiynau Ysgol y Môr gyda myfyrwyr o bob oed a gallu mewn ystod eang o draethau a lleoliadau arfordirol.

Er nad ydym eto yn gwneud yr adnodd hwn ar gael i bawb, byddwn yn rhyddhau peth adnoddau, straeon a thasgau Ysgol y Môr yn yr wythnosau nesaf, felly cadwch lygad!

DYFYNIADAU GAN Y PLANT...

Ar ddiwedd bob sesiwn Ysgol y Môr bydd myfyrwyr yn mynd dan y fflach i rannu eu teimladau, y ffeithiau maent wedi’u dysgu a’u cynlluniau amddiffyn y môr ar gyfer y dyfodol yn eu ffyrdd unigryw eu hunain!

O ddramâu sy’n teithio drwy amser i waith celf plastig y môr arbennig, rydym wastad yn cael ein syfrdanu gan y creadigedd ac angerdd, mae’r dyfyniadau a’r darluniau isod yn rhoi cipolwg i’w byd dychmygus, rhyfeddol.

Voices of the Ocean!

I love the ocean and ocean school and sleeping! Save the turtlus!

— Cyfranogwr Aberogwr

Save the fish, from Lucie xxx

— Cyfranogwr Aberogwr

Determined. Happy. Proud. Hopeful. Sad. Horrified.

— Cyfranogwr Aberogwr

S.A.S save a sea animal

— Ogmore by Sea participant

Caru y mor!

— Cyfranogwr Aberogwr

thank you so much you aspird [inspired] my life

— Studland Bay participant

FOOD CHAIN!

— Cyfranogwr Aberogwr

Jimmy the Jellyfish for life!

— Cyfranogwr Aberogwr

rebel until adults listen

— Cyfranogwr Aberogwr

excited that we are helping save animals from extinction

— Cyfranogwr Studland Bay

Lillie was here doing a beach clean

— Lillie, Studland Bay

Proud

— Cyfranogwr Studland Bay

I care, why don’t you?

— Cyfranogwr Studland Bay

CYSYLLTWCH Â NI…

Os hoffech wybod mwy am Ysgol y Môr neu unrhyw agwedd ar ein gwaith addysg, anfonwch neges at Dom ac Emily yn education@sas.org.uk.